Love og vedtægter for foreningen

– SHINKEN Karate-Do Kai JKA

§ 1. Foreningen
Foreningens navn er SHINKEN Karate-Do Kai, og er hjemmehørende i Københavns Kommune.
SHINKEN er medlem af: Japan Karate Association – Danmark(JKA- DK),; Dansk Traditionel Karate Forbund (DTKF) og Dansk Karate Forbund (D.K.F.).
SHINKEN underkaster sig naturligvis ovennævnte organisationers love og vedtægter samt andre bestemmelser og påser, at disse overholdes i henhold til den oprindelige karate.

§ 2. Foreningens formål
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til velvære, selvtillid og personlig udvikling opnåelig gennem træning af traditionel karate (stilarten Shotokan). Det er foreningens hensigt at dyrke stilarten som idræt og deltage i DkaF´s mesterskab og konkurrencer i størst mulig udstrækning.
Ud over selve karate-træningen har vi en del stævneaktivitet. Desuden har vi mange sociale aktiviteter i klubben – ikke mindst for børnene, som vi lægger vægt på at styrke socialt.

§ 3. Optagelse af medlemmer
Som aktivt eller passivt medlem i seniorforeningen kan bestyrelsen optage enhver, som er fyldt 18 år. Som aktivt eller passivt medlem i ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver i alderen 5 – 18 år. Til æresmedlemmer kan bestyrelsen udpege personer, der har gjort sig særligt fortjent til det. Æresmedlemmer er kontingentfri og har samme rettigheder som ordinære medlemmer. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til formanden.

§ 4. Udelukkelse
En instruktør kan udelukke et medlem som instruktøren finder uegnet til at modtage undervisning, men skal samtidig oplyse medlemmet om, at han/hun kan anke beslutningen til bestyrelsen, som skal behandle det som et særskilt punkt på dagsordenen. Ligeledes kan bestyrelsen efter almen stemmeflertal beslutte at eksludere et eller flere medlemmer, hvis disse ikke følger foreningens love, såvel i bogstav som i ånd.

§ 5. Kontingent
Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes på den årlige generalforsamling, som afholdes i April måned.
Indmeldelsesgebyr fastsættes på den årlige generalforsamling. Der gebyr erlægges ved den første kontingentbetaling.
Kontingentrestancer medfører udelukkelse fra al træning og konkurrencer. Dette afgøres af instruktøren i samråd med kassereren.

§ 6. Klubbens ledelse
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Mellem generalforsamlingen varetages foreningens daglige arbejde af bestyrelsen. Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år inden udgangen af April måned. Indkaldelsen sker ved opslag i foreningens lokaler samt skriftlige meddelelse til medlemmerne senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden med indkomne forslag sendes til medlemmerne senest 8 dage før afholdelsen af
generalforsamlingen.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens årsberetning.
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelsesdatoen for den
ordinære generalforsamling.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når enten mindst ¼ af medlemmerne ønsker det, eller et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller når den ordinære generalforsamling vedtager dette. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal udsendes skriftligt senest 10 dage efter anmodningens fremkommelse, og mødet afholdes senest 2 uger efter indkaldelsen. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles det eller de emner, der har givet anledning til indkaldelsen.

§ 8. Protokol
På generalforsamlingen føres protokol, som underskrives af dirigenten og formanden.
Taleret på generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer. Stemmeret på generalforsamlingen har alle foreningens aktive medlemmer som ikke er i restance på generalforsamlingens afholdelsestidspunkt.

§ 9. Afstemningsregler.
Hvor ikke andet er bestemt i det følgende, er almindelig stemmeflertal gældende ved afstemning inden for foreningen.
Er der stemmelighed ved personvalg, afgøres afstemningen imellem de personer, der ved første afstemning fik lige mange stemmer. Giver dette ingen afgørelse, træffes denne ved lodtrækning. For at ændre vedtægterne, skal mindst ¾ af de tilstedeværende aktive medlemmer stemme for ændringen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
For medlemmer i ungdomsafdelingen (6 – 18 år), kan hvert medlem via en af sine forældre eller værge afgive sin stemme.

§ 10. Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af 3 medlemmer; formand, kasserer, 1 bestyrelsesmedlem samt 2 suppleanter.
Bestyrelsen og suppleanterne vælges på generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmer vælges efter følgende retningslinier:
Formand, bestyrelsesmedlem og den ene suppleant er på valg på lige årstal.
Kassere og den anden suppleant er på valg på ulige årstal.
Genvalg kan finde sted.

§ 11. Regnskab
Kassereren skal føre regnskabet på omhyggeligt og ordentlig måde inden for de bogføringslovens fastsatte rammer. Kassebeholdning over 500,-kr. skal indsættes i bank eller på giro. På generalforsamlingen skal der foretages valg af revisor til revision af foreningens regnskab før forelæggelsen på den ordinære generalforsamling. Revisoren er på valg hvert år.

§ 12. Bestyrelsen
Valgbare til tillidsposter i foreningen er ethvert medlem. Dog skal medlemmer af bestyrelsen være myndige.
Såfremt er bestyrelsesmedlem udtræder i sin valgperiode, kan bestyrelsen supplere sig selv. Suppleantens vag skal bekræftes på førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 12. Bestyrelsen – fortsat
Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Bestyrelsen er dog kun beslutningsdygtig når mindst 2/3 af dens medlemmer er tilstede.
Formanden er ansvarlig for indkaldelsen til bestyrelses møder og de udadvendte repræsentative pligter og opgaver. Foreningens tilknyttede instruktører planlægger træningen og tidspunkterne, som skal godkendes af bestyrelsen.

§ 13. Tegningsregler og forpligtigelser
13.1 For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue.
13.2 Foreningen tegnes økonomisk ved kasserer og formand, eller i dennes fravær (næstformand), i fællesskab. Ved økonomiske dispositioner under kr. 10.000,00 eller ved betaling af klubbens husleje kræves dog kun underskrift af kassereren.

§ 14. Opløsning
Foreningen kan opløses på en generalforsamling, hvor ¾ af foreningens aktive medlemmer er til stede, og hvor ¾ af disse medlemmer stemmer for opløsningen. I tilfælde af opløsning skal den formue der er i behold, anvendes til idrætslige formål.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling mandag d. 30. marts 1992.

Tilrettet med ændringer besluttet på generalforsamlinger frem til April 2013.

Formand Kasserer Bestyrelsesmedlem

Hvidkildevej 64,
2400 København NV

Se mere på vores
Facebook side

Hvidkildevej 64,
2400 København NV

Se mere på vores
Facebook side